Media & Communication

Media & Communication

Radio Program  Archive
May 19,2012
May 12,2012
May 05,2012
April 28,2012
April 21,2012
April 14,2012
April 07,2012
March 31,2012
March 24,2012
March 17,2012
March 10,2012
March 03,2012
Feburary 25,2012
Feburary 18,2012
Feburary 11,2012
Feburary 04,2012
January 28,2012
January 21,2012
January 14,2012
January 07,2012
December 31,2011
December 24,2011
December 17,2011
December 10,2011
December 03,2011
November 26,2011
November 19, 2011
November 12, 2011
November 05, 2011
October 29, 2011
October 22, 2011
October 15, 2011
October 01, 2011
September 10, 2011
August 13, 2011
July 30, 2011
June 18, 2011
June 11, 2011
June 04, 2011
May 28, 2011
May 21, 2011
May 14, 2011
May 7, 2011

10 Responses to Media & Communication

 1. ULFO 2012 says:

  August 19, 2012

  DHAAMSA ERGAA GAMMACHUU.

  Baga rabbiin ayyaana hiikaa ramadaana kan bara 1434 tiin isin gehe jechuun hawaasa Oromiyaa tii fii hawaasa muslimootaa kan Impaayera Ethiopia jalatti dararamaa jiran maraaf dhaamsa ergaa gammachuun kana kan dabarsu tokkummaa Humnoota Bilisummaa Oromiyaa ULFO dha.

  Sochiin muslimoota oromiyaa tii fii akkasuma Muslimoota guutuu Impaayera Ethiopia keeysaa warraaqaa jiru qabsoo haqaa waan ta’eef osoo walirraa hin cinne akka itti fufu ULFO dhaamsa iaa dabarsa. Gara biraatiin warren mirga amantii dagatee fedhii mootummaa qofaa eeguuf jecha mirga amantii muslimaa dura dhaabachuu fii warren faallaa amantii isaalamaa ta’an yeroo ammaa mootummaan deegaramtee biyya seentee waliin tahanii ummata irratti duulaa jiran ULFO n ni balaaleeyfanna. Warren hordoftoota amantaa biraa taataniis miidha hawaasa muslimaa irratti raawatamaa jiru kana akka cinaa dhaabbattan isin afeerra.

  Itti dabaluudhaan mootummoonni addunyaa marti miidhaa hawaasa muslimootaa tii fi akkasuma dhiitamiinsa mirga dhala namaa kan guutuu ummata Itiyoophiyaa irratti raawatamaa jiru kana akka balaaleeyfattanii fi waan barbaachisuun akka cinaa dhaabbattan ULFO n waamicha isaa dabarsa.

  Biyyi teenya Oromiyaan eega kolonii warra habashaa jalatti kufte jaarraa tokko caallee jirra jennee jaarraa gabrummaa lakkaawachuun xumuramuu qaba. Ummanni keenya diina isaarratti qabsaawaa turuus galii isaa rukutuuf haala mijjaawaa yeroon fidu hundatti fayyadamuu hin turre.

  Yeroo bulchiinsi sirnoota dabranii dadhabuun gara diigamuutti deeman hunda haala jiru hordofuun qophii barbaachisu godhuu hin turre. Kana godhuu dhabuurraa kan ka’e carraa jiru sirna dhufu simachuu qofa ture ”eega galaanni si fuudhe hoomacha qaqabachuun bu’aa hin qabdu” waan ta’eef.

  Bara baraan habashoota keeysummeeysuuf sababni tokko isa kana. Kanaafuu ammaas haala yeroo ammaa Impaayera Itoophiyaa raasaa jiru hubannee itii fayyaadamuuf ammumaan qophii barbaachisu godhuu qabna. Kuniis haala jiru hordofnee wal hubachiisuuf bakka jirru hundatti wal jaaruudha. Yeroo ammaa kanatti teenyee waan dabree fii waan xixiqoo boodaas tahu irratti wal falmuu fii yeroo gubuun hin fayyadu. Ammaas diina haarayaaf carraa dhufu dabarsinee laachuun deebi’ee kan nu sheeneysu taha.

  Garaa garummaan ilaalchaa kan jidduu dhaabotaa ture akkuma jirutti tahee yaada ijoo irratti waliif galuun dirqama finiinaa yerooti. Akka kanaan carraa wal maraa jiru kana ummata keenya kan biyya isaa irra jiraachuu dadhabee deemuuf gara dhabee taa’uuf bakka dhabe kanaaf taasisuun ni dandayama. Ijoon dubbii barruu kanaa ilmaan Oromoo tii fii sab-lammiileen Oromiyaa keeysa qubatan hundi haala deema jiru hubatanii waliif tumsuun jijjiirama dhalachuuf foolatarra jiru kanaaf abbaa carraa tahuu qabu.

  Dhaabileen siyaasaa kanneen sirna EPRDF tiin mormaa turanii fii kanneen sirnichaa waliin bulchiinsa mootummaa naannoolee gara garaa irra turraniis wal arrabsuu fii wal jibbuu dhaabanii haala yeroo irratti odeeyfannoo wal dabarfachuun hojii gaarii hojjachuuu qabu.

  Keeysumattuu OPDO n bobaa alagaa jalaa luqa’ee bilisa tahuun bilisummaa ummata Oromiyaa mirkaneeysuuf haalli mijjaawaan kana caalu kan eeggamuus hin jiru. Kanaaf wal shakkuu fii wal balaaleeyfachuun hafuu qaba.

  Dhimma ijoo bilisummaa fii walabummaa oromiyaa irratti wal quba qabeenyaan hojjachuudha. Ummata keenya kan tokkumaa dhaba ilmaan isaarraa dallane kana gammachiisuun jijjiirama hin yaadamin mullisnee boqonnaa seenaa haaraya banuuf yeroon isaa amma. Milkaawina hojii kanaatiif ilmaan oromoo, qondaalotiin, waraanni, poolisoonni, fii kanneen tajaajila hawaasa garagaraa irra jiran hundi qooda gama isaanii akka bahatan yaamiinsa obbolummaa kan qalbii araaraatiin guutame ULFO n gama keeysan dabarsa.

  Tokkummaan Humna !!

  Oromiyaan Ni walaboomti !!

  KHR ULFO.

 2. ULFO 2012 says:

  19/08/2012 001/2012
  Kabajamtoota lammilee Oromiyaa kanneen biyya anbaa jiran maraaf.
  Waa hunda dura nageenyi waaqaa haa dursu.
  Baga rabbiin ayyaana hiikkaa ramadaanaa kan bara 1433 kanaan isin gehe jechuun hawwii gaarii isiniif qabu kan ibsu THBO/ULFO/ dha.
  Akkuma beekkamu maqaan kun kan dhalate bara 2000 keeysa yoo tahu kaayoon isaa rakkoolee dhaabota siyaasaa Oromoo jidduu turan furuuf kan yaadamee dha. Garuu rakkoon ture furamuun hafee rakkoon tokko tokko dhaabota keeysatti dhalatu kan isaan jidduu ture caalaa hammaataa dhufe.
  THBO niis maqaa qofa tahee hafuun bara 11 ol lakkaawatee ture. Kuniss sababni isaa ULFOn duraanuu namoota qulqulluun osoo hin tahin warreenuma duraanuu rakkoo uumaa turaniin waan jaarameef rakkoon barame ittuma fufe rakkoodhaan rakkinni hin hiikkamu waan taheef.
  ULFOn dhalatee waggaa 12 ffaa isaa irratti ULFOn gaaddisa madda rakkoo qabsoo Oromoo osoo hin taane dhaaba siyaasaa guutuu tahee qabsoo akka itti fufu sagalee guutuun koreen hujii gaggeysituu U.L.F.O tiin labsamee jira.
  Kunoo hogganni ULFO haarooyni yeroo gabaabaa kana keeysatti rakkoolee qabsoo bilisummaa oromoo sakaalaa turan waan hubateef hujii dippiloomaasii bal’aa fii duubbee qabsoo hidhannoo jabaa tahe uummatee hujii boonsaa hojjachaa jira.
  Garaa garummaa ilaalchaa kan dhaabota jidduu ture gama ilaaluun, murnootaas tahee namoota fedhii qabsoo fixatanii fii hamileen isaanii doome kanarraa bu’aan eegamu hin jiru.
  Gantoota dame qabsoo bilisummaa Oromoo irraa buqifachuun lammummaa biyya anbaa guurratanii amaanaa sabaa dagatan jiddutti marii dhuma hin qabne xibaaraa ooluun gantummaa ifii dhooyfachuuf carraaquudha.
  Dhaloonni hareyni If jaaranii diina isaani irratti akka hin qabsooyne godhuu fii olola araara sobaa bara baraan biyya ambaarraa gantootaan odeeffamuun dagamanii bara baraan akka gabrooman taasisuudha. Kanaaf ULFOn hujii dogoggorsaa akkasii cimsee balaaleeyfata.
  Oromiyaan haadha goototaati. Kan fedhe tahuus gootonni nidhalata kanaaf Cichaa fii murannoo qabsoo qabaachuun akkuma lammiilee biyyoota biro kanneen biyya ambaa jiraattan qooda gama keeysanii akka gumaachitan Hogganni U.L.F.O haareynii kabajaan isin gaafata.
  TOKKUMMAAN HUMNA !!
  OROMIYAAN QABSOO WALIRRAA HIN CINNEEN NIWALABOOMTI !!
  KHRULFO

 3. nubaas walabummaa says:

  waggan walabummaa akkuma ummatni keenya baay’tu baay’ate….. Kan biyya keessa jirruu rakkon akka walihingallee nuu taasisaa isinoo quufani jennan rafuudhaa maaf walii galtee dhabdu maali wal qoodinsi mee araara nuu kadhaa, uuman keenya nutti haa araaramuu l

 4. family says:

  Ani namootaa fi warra politikaa gaaggeessan hundumaaf, karaan tokko taanee ufiifi ummaata keenna itti gargaaruu dandeennu jiraa/
  Attamitti woliin hojjachuu dandeenyaa humnoota bilsummaaf biyya dhaban hundaa wajjiin/
  nagayyan

 5. ADEM GODANA says:

  jabaadha hin sodatina diqqaanis guddachutti jira guddaan jabaachutti jiraa qabsoon itti fufa gaafiin hawasa ni deebi’a!!

 6. Roba Biftu says:

  Biyyattii keessa mirgi tokko hinjiru qoqophiin mootummaan Amerika Itiyophiya irratti fudhate sirriidha dubartiin hidhamutt jirti bakka ogeessi fayyaa hinjiretti dubartii deettu bira dhaabachuu isaanitiin daa’imman du’aa jiran namooti miga dhabanii jiran kanaafuu dhimma qoqophii mootummaa irratti fudhatame itti jabaatuu qaba kana itti cimsisiisaa

 7. Dadafi Turi says:

  United we shall win.if we fail and divided we never do nothing.

 8. Dadafi Turi says:

  For our right we should united and stand together.our struggle must be organized under one Umbrella.having one goal.then we can achive that freedom and democracy.

 9. Anonymous says:

  Jabadha qabsoo itti fufaa wantii galma hin geenyee hin jiru

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>