Naqamte Koo!

By: Leta Kene’i Aga

Naqamtee koo biyya mootii
Dhiigni kee kun dhiiga kooti
Eelaa keetiif na dhukkuba
Na waxala – na gugguba!

Yakkaa malee madaa’uun kee
Gad cabdee gadda taa’uun kee
Darbuuf jira seenaa ta’ee
Ni argita aduun ba’ee!
Dukkanaa’us abdii baadhu
Naqamtee koo jajjabaadhu!

Leave a Comment