Hundeen Keenya Tokko

This poem was posted on Facebook on November 16 2016. The author talks about the need of unity. You may follow the author here.

Ilmi abbaa tokkoo
Maaliif waliin oodaa?
Sanyiidhaan wal hiree
Maaf wal dhowwa qooda?
.
Karuma qubni seene
silaa horfee seena harkii
Nutu hoo waliif diinaa
Orma hin jedhiinaa Lakkii.
.
“Ejjaa warra abaluu
Ishee abaaramtuu
Kun nuballeessiti
nutti hin dabalamtu
.
Warra akkasii kana
Hortee warra Shawaa
Ijoollee wallaggaa
Harargeerraa dhowwaa
.
Warri kamisee sun
Isaan warra Wallooti
Nuti warri Baalee
ijoollee Waaqooti
.
Elaa isaan Gujii
Isaansun Boorana
Nutti hin dabaliinaa
Eessatti wal beeknaa?
.
Hortee Abbaa jifaariin
Warra Gibee gamaa
Nurraa haa balleessu
warrittii musliimaa”
.
Akkasiin wal qoodnee
maaliif wal jibbina?
Xiinxallee utuu beeknee
nuti waliif jabina
.
Oromoon tokkuma
Maaltu adda baase?
Silumaa dhiibbaatu
Gargar nu facaase
Baay’achuun keenyammoo
Maqaa nu badhaase!
.
Malee nun tokkumaa
adda addummaa hinqabnu
Hundeen keenya tokkoo
Nu hin qoodu namnuu!

Leave a Comment