Dhibe

This poem was posted on Facebook on November 7 2016. The author talks about a chronic societal problem (dhibee) and suggests a cure for this problem. You may follow the author here.

Dhukkuba tokkotu jira biyya keenya keessa
Baay’ee itti hammaata 
ilmaan dargaggeessaa
Addaan hin foo’atu 
daa’imaaf ga’eessa
Dhibee kana mee maaltu balleessa?

Dhibee kana mee maaltu balleessa?

Dhibeen kun humni isaa jabaa
Akaakayyuu kaasee ilmaanitti darba
Kan haqa jaallatu hundumaa ni qaba
Dhibee kanaan namni ilmoo isaa dhaba

Dhibee kanaan namni ilmoo isaa dhaba

Kan dhibeen kun qabe imimmaan harcaasa
Kophaa isaa taa’ee ofitti asaasa
Qalbii isaa fuudhee onnee isaa raasa
Adduunyaan nu ilaale yoom takkaa waa xiixe
Dhukkuba kana baqaaf kaan biyya alaa lixee
Wallaalaaf beekaa nama baay’ee fixe

Wallaalaaf beekaa nama baay’ee fixe.

Dhiiga keenya dhugaa qaama nu hooqsise
Waa’ee dhibee kanaa?beekaa aasofsiisee
Osoo hin fayyin
Jaarraa tokko guutuu nutti lakkoofsise
Dhukkubni kun
Beekaaf wallaalaa hunduma doorsise
Beela itti gad dhiisee
Lammii koo joorsise

Lammii koo joorsise.

Dhiiga namaa jigsee nama galaafata?
Nama garaan bulu hunda araarfata
Haqa jibbee soba mararfata
Dhibeen kun maal goonaan nurra dabarfata

Dhibeen kun maal goonaan nurra dabarfata

Dhukkubni kunis gabrummaadhaan dhufa
Doofummaatti hambisee qalbii nama cufa
Jaarraa tokko guutuu nu keessa gulufa
Yoo finciluu baanne cimee itti fufa
Humna tokkoon kaanaan har’ayyuu ni kufa

Humna tokkoon kaanaan har’ayyuu ni kufa

Dhibeen kun nu fixxe maa nutti barfata
hunduu itti haa duulu qote bulaa, daldalaaf barataa
Daawaa argachuuf wareegama gaafata

Daawaa argachuuf wareegama gaafata


Sooratee jiraata seelii dhiiga diimaa
Dhukkuba lammii galaafatu humni isaa cimaa
Mee eenyutu baree maqaa isaa naaf hima

Mee eenyutu baree maqaa isaa naaf hima?

Leave a Comment