Baqqalaa Garbaa – Baga Hiikamte

This poem was posted by Leta Kenei Aga cheering the release from Prison of OFC leader Mr. Bekele Garbaa. Yaa Baqqee yaa Baqqalaa Jabaa leenca daggalaa Hidhamtee dhugaa dhabdee Balleessaa malee cabde! Kosii hin haane harki kee Maalidharee yakki kee? Dabaa tuffatte malee Sabaaf dubbatte malee.. Afuuftuutu si shakka Biyya oromummaan yakkaa! Loose translation:   Oh my dear Bekele Strong like a lion in the jungle In jail you were denied justice You suffered with no sin of yours Your hands were near no evil Then what is your crime?…

Read More

Hundeen Keenya Tokko

This poem was posted on Facebook on November 16 2016. The author talks about the need of unity. You may follow the author here. Ilmi abbaa tokkoo Maaliif waliin oodaa? Sanyiidhaan wal hiree Maaf wal dhowwa qooda? . Karuma qubni seene silaa horfee seena harkii Nutu hoo waliif diinaa Orma hin jedhiinaa Lakkii. . “Ejjaa warra abaluu Ishee abaaramtuu Kun nuballeessiti nutti hin dabalamtu . Warra akkasii kana Hortee warra Shawaa Ijoollee wallaggaa Harargeerraa dhowwaa . Warri kamisee sun Isaan warra Wallooti Nuti warri Baalee ijoollee Waaqooti . Elaa isaan Gujii Isaansun…

Read More

Dhibe

This poem was posted on Facebook on November 7 2016. The author talks about a chronic societal problem (dhibee) and suggests a cure for this problem. You may follow the author here. Dhukkuba tokkotu jira biyya keenya keessaBaay’ee itti hammaata ilmaan dargaggeessaaAddaan hin foo’atu daa’imaaf ga’eessaDhibee kana mee maaltu balleessa? Dhibee kana mee maaltu balleessa?– Dhibeen kun humni isaa jabaaAkaakayyuu kaasee ilmaanitti darbaKan haqa jaallatu hundumaa ni qabaDhibee kanaan namni ilmoo isaa dhaba Dhibee kanaan namni ilmoo isaa dhaba – Kan dhibeen kun qabe imimmaan harcaasaKophaa isaa taa’ee ofitti asaasaQalbii isaa fuudhee onnee…

Read More

Hin Qabu Sodaa Du’aa!

By: Andu Art Gallery Note:This poem was posted on Facebook on October 4 2016 days after the massacre at Irreecha festival . The author affirms that he doesn’t fear death even after witnessing one of the worst calculated massacres of his people by TPLF forces. You may follow Andu at https://www.facebook.com/Andu-art-gallery-1830944370468564/. Also check out his beautiful sketches like the one shown below. Marrimmaantu na bu’eeIj atu na rifataLammiikootu dhumeeGandi na hifata!Kanarra sodaa hin qabuHidhadheera garaakooKan dhufet dhufa maleeAn deemeera karaakoo! .Duuti silaa du’umaaLama hin awwaalamaniiDhaloonni dhugaaf falmanLaaliif wallaalamanii?.Nuunis carraan nu gaheeraaMaaliif…

Read More